En del af Øresund Tennis​

 Nye vedtægter for NKT

​NYE vedtægter for  NKT

"Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 7. februar 1983 samt ændring 11. marts 1986, 6. maj 2001 ,1. maj 2005 og 12.september  2020."

     ​

Navn og formål

§ 1. Klubbens navn er NKT, Nivå-Kokkedal Tennis og Padel klub, med hjemsted i Fredensborg kommune.
I samarbejdet med andre tennisklubber i Fredensborg kommune kan navnet Øresund Tennis benyttes som binavn.

§ 2. Klubbens formål er at tilbyde tennisinteresserede mulighed for at dyrke tennis og padeltennis. Med udgangspunkt i disse idrætsaktiviteter ønsker klubben at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 3. Klubben er en selvstændig forening, som er tilsluttet SLTU, DGI, DTF og DPF.

Medlemmer

§ 4. Klubben er åben for alle såfremt der er plads.

§ 5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af nye medlemmer, f.eks. hvis pågældende har kontingentrestancer i andre tennisklubber under DTF. Den, som er nægtet optagelse i klubben, kan forlange bestyrelsens afgørelse forelagt på førstkommende generalforsamling, der så træffer endelig afgørelse.

§ 6. Udmeldelse af klubben sker skriftligt til formanden, kassereren eller bogholderen mod aflevering af nøgle.

§ 7. Overtrædelse af klubbens vedtægter og øvrige regler og normer (vold, tyveri etc.) kan medføre eksklusion. Denne besluttes af bestyrelsen. Enhver eksklusion kan indankes for generalforsamlingen for endelig afgørelse.

§ 8. Indskud og kontingenter fastsættes af bestyrelsen og godkendes af en generalforsamling, inden de forfalder til betaling. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for at betale kontingent. Passive medlemmer kan optagessom aktive uden at betale indskud, og passive medlemmer går forud for nye medlemmer på en evt. venteliste.

§ 9. Kontingentet betales forud og er forfaldent til betaling ved det første månedsskifte efter modtagelsen af opkrævning via Nets eller anden form for betalingsmulighed.

§ 10. Medlemmer, som 1. maj resterer med betaling af kontingent, slettes af medlemslisten. Genoptagelse af medlemskab kan kun ske mod betaling af restance plus nyt indskud. Udendørssæsonen går normalt fra 1/5 til 30/9, indendørs sæsonen fra 1/9 til 30/4.

§ 11. Udmeldelse i løbet af indledt sæson berettiger ikke til hverken hel eller delvis refusion af skyldigt eller indbetalt kontingent.

Bestyrelsen

§ 12. Klubben ledes af en bestyrelse af mindst 5 og højst 6 medlemmer, som hvert år efter den ordinære generalforsamling konstituerer sig med en næstformand, en kasserer samt stående udvalg.
Endvidere fordeles suppleant jobs til 2 eller 3 valgte bestyrelsessuppleanter. Formanden vælges af generalforsamlingen, jvf. § 20.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer afgår i utide, kan bestyrelsen ændre valgperioden til 1 år for at opretholde kontinuitet. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.

§ 13. Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er over for generalforsamlingen ansvarlig for klubbens løbende drift og opfyldelse af klubbens formål. Ligeledes er bestyrelsen ansvarlig for, at data vedr. medlemmer og ansatte beskyttes og behandles efter gældende lovgivning for datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger.
Beslutning af anlægsmæssig karakter, som f.eks. erhvervelse af nyt og afhændelse af eksisterende baneanlæg, fast ejendom, opløsning af klubben etc. skal forelægges en generalforsamling for endelig godkendelse.
Bestyrelsen fastsætter klubbens ordensregler. Klubben tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Den samlede bestyrelse kan give alene fuldmagt/prokura til bogholderen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 14. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når m/k finder anledning dertil, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, deriblandt den fungerende formand, er til stede. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed under en afstemning gør formandens stemme udslaget.

§ 15. I tilfælde af formandens fravær varetager næstformanden formandens forpligtelser i overensstemmelse med § 14.

§ 16. Kassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter, budgetkontrol m.v. Regnskabsåret løber fra 1. januar ti1 31. december.

§ 17. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 18. Der udarbejdes referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder, som sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og indsættes i protokol umiddelbart efter respektive møder.

§ 19. Bestyrelsen har opsynet med banernes og bygningens (klubhusets) vedligeholdelse og kontrollerer, at ordens- og tegningsreglerne overholdes. Alle klager vedrørende baner og klubhus rettes til bestyrelsen. Bestyrelsen varetager desuden kontakten med kommunen forud for anlæggenes ibrugtagning.

Generalforsamlingen

§ 20. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i klubbens anliggender. Generalforsamlingen sammenkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer via email eller anden elektronisk kommunikation. Meddelelsen skal indeholde den fuldstændige dagsorden. En generalforsamling kan ikke tage bindende bestemmelse om spørgsmål, der ikke er på dagsordenen.
Når en generalforsamling er lovligt varslet, er den beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Vedtægtsændringer sker på generalforsamlingen og kræver 2/3 stemmeflertal.

Stemmeberettigede og valgbare er kun restancefri medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har været medlem 2 måneder. Børn op til 14 år kan dog være repræsenteret ved deres forældre. Dog skal formand og kasserer være myndige i formueretlig forstand. Stemmeretten kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. fremmødt. Skriftlig afstemning finder sted, når blot 1 af de tilstedeværende ønsker det.

§ 21. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag (specificeret)

5. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse

6. Valg af formand (for 1 år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

8. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter (1 år)

9. Valg af 2 revisorer (2 år)

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde inden 1. februar.

§ 22. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 10 dages varsel, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal uopholdeligt indkaldes med samme varsel, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen - indeholdende dagsorden.

§ 23. Revisionen består af 2 revisorer, som vælges på skift hvert 2. år. Revisorerne har krav på at have regnskabet til gennemsyn i 14 dage. Revisorerne skal revidere det af kassereren udarbejdede regnskab og kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Revisionen skal være foretaget senest 30 dage efter regnskabets afslutning. Revisionen kan entrere med et professionelt revisionsfirma.

Opløsning af klubben

§ 24. Opløsning af klubben kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 75% af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for en nedlæggelse af klubben. Opnås et sådan flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med simpelt stemmeflertal, uden hensyn til antal fremmødte.

Opløses klubben, tilfalder klubbens aktiver – såfremt sådanne foreligger – til sociale og idrætslige formål i Fredensborg kommune, hvorom beslutning træffes på den afsluttende generalforsamling.

§ 25. Hvis intet andet er foreskrevet i foreningens vedtægter, er bestyrelsen - under ansvar for generalforsamlingen - bemyndiget til at træffe de fornødne beslutninger.