En del af Øresund Tennis​

    ​LÆS FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER  på Generalforsamlingen 1..marts 2020

​   Forslag til vedtægtsændringer 2020 med ændringer i rødt

    Forslag til vedtægtsændringer 2020 uden ændring i rødt

     

  

     

Vedtægter​

Nye vedtægter for NKT

"Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 7. februar 1983 samt ændring 11. marts 1986, 6. maj 2001 og 1. maj 2005"

Side 1 af 2

Navn og formål

§ 1. Klubbens navn er NKT, Nivå-Kokkedal Tennisklub, med hjemsted i Karlebo kommune.

§ 2. Klubbens formål er at tilbyde tennis-interesserede mulighed for at dyrke tennis samt med udgangspunkt i tennis at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 3. Klubben er en selvstændig forening, som er tilsluttet SLTU og DTF.

Medlemmer

§ 4. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer for så vidt pladsforholdene tillader det. Indmeldelse skal ske skriftligt til klubben. Kontingentkvittering gælder som medlemsbevis for respektive periode.

§ 5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af nye medlemmer, f.eks. hvis pågældende har kontingentrestancer i andre tennisklubber under DTF. Den, som er nægtet optagelse i klubben, kan forlange bestyrelsens afgørelse forelagt på førstkommende generalforsamling, der så træffer endelig afgørelse.

§ 6. Udmeldelse af klubben sker skriftligt til formanden, kassereren eller bogholderen mod aflevering af nøgle. Ved manglende nøgle opkræves gebyr.

§ 7. Overtrædelse af klubbens vedtægter og øvrige regler og normer kan medføre eksklusion, som besluttes af bestyrelsen. Enhver eksklusion kan indankes for generalforsamlingen for endelig afgørelse.

§ 8. Indskud og kontingenter fastsættes af bestyrelsen og godkendes af en generalforsamling, inden de forfalder til betaling. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for at betale kontingent. Passive medlemmer kan optages som aktive uden at betale indskud, og passive medlemmer går forud for nye medlemmer på en evt. venteliste.

§ 9. Kontingentet betales forud og er forfaldent til betaling ved det første månedsskifte efter modtagelsen af giroindbetalingskortet.

§ 10. Medlemmer, som 1. april resterer med betaling af kontingent, slettes af medlemslisten. Genoptagelse af medlemskab kan kun ske mod betaling af restance plus nyt indskud. Udendørssæsonen går normalt fra 1/5 til 30/9, indendørs sæsonen fra 1/9 til 30/4.

§ 11. Udmeldelse i løbet af indledt sæson berettiger ikke til hverken hel eller delvis refusion af skyldigt eller indbetalt kontingent.

Bestyrelsen

§ 12. Klubben ledes af en bestyrelse på op til ni medlemmer, som hvert år efter den ordinære generalforsamling konstituerer sig med en næstformand, en kasserer, en sekretær, en baneleder og formænd for spille- og turneringsudvalg og træningsudvalg. Endvidere fordeles suppleant jobs til 2 eller 3 valgte bestyrelsessuppleanter. Formanden vælges af generalforsamlingen, jvf. § 23. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer afgår i utide, kan bestyrelsen ændre valgperioden til 1 år for at opretholde kontinuitet. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.

§ 13. Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er over for generalforsamlingen ansvarlig for klubbens løbende drift. Beslutning af anlægsmæssig karakter, som f.eks. erhvervelse af nyt og afhændelse af eksisterende baneanlæg, fast ejendom, opløsning af klubben etc. skal forelægges en generalforsamling for endelig godkendelse. Bestyrelsen fastsætter klubbens ordensregler. Klubben tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Den samlede bestyrelse kan give alene fuldmagt/prokura til bogholderen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 14. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når m/k finder anledning dertil, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, deriblandt den fungerende formand, er til stede. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed under en afstemning gør formandens stemme udslaget.

​​

§ 15. I tilfælde af formandens fravær varetager næstformanden formandens forpligtelser i overensstemmelse med § 14.

§ 16. Kassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter, budgetkontrol m.v. Regnskabsåret løber fra 1. januar ti1 31. december.

§ 17. Sekretæren udarbejder referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder, som sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og indsættes i protokol umiddelbart efter respektive møder.

§ 18. Banelederen har opsynet med banernes og bygningens (klubhusets) vedligeholdelse og kontrollerer, at ordens- og tegningsreglerne overholdes. Alle klager vedrørende baner og klubhus rettes til banelederen. Banelederen varetager desuden kontakten med kommunen forud for anlæggenes ibrugtagning.

§ 19.

Stk. 1. Seniorudvalget består af holdlederne fra de enkelte turneringshold. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og udpeges af denne. Det påhviler udvalget at planlægge turneringer, bl.a. klubmesterskaber, at udarbejde spilleregler for turneringerne og i samråd med banelederen at sørge for planmæssig gennemførelse af disse.


Side 2 af 2

Stk. 2. Motionistudvalget består af holdlederne fra de enkelte turneringshold. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og udpeges af denne.

Det påhviler udvalget at planlægge motionistturneringer, at udarbejde spilleregler for turneringerne og i samråd med banelederen at sørge for planmæssig gennemførelse af disse. Motionistudvalgets holdledere inberetter resultater fra turneringerne.

Stk. 3 Udvalgene udarbejder en gang årligt forslag til budget for planlagte aktiviteter, turneringsindskud m.m. i rimelig specifikationsgrad og aflægger samtidig regnskab for forbrug af bevilgede budgetmidler for året, der er gået.

§ 20. Formanden for træningsudvalget tilrettelægger indendørs og udendørs træning i samråd med trænere og holdledere samt fører kontrol med træningsomfang og -effektivitet.

§ 21. Ungdomsudvalgets opgave er at arbejde for opfyldelse af klubbens målsætning med særligt henblik på de unge under 18 år. UU består af et efter bestyrelsens skøn passende antal medlemmer, dog skal mindst 1 medlem være 14-18 år. Bestyrelsen udpeger såvel formanden (der skal være medlem af samme) som de øvrige medlemmer. Et medlem af UU kan foruden formanden deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. UU udarbejder en gang årligt forslag til budget for planlagte aktiviteter i rimelig specifikationsgrad og aflægger samtidig regnskab for forbrug af bevilgede budgetmidler for året, der er gået. Inden for det bevilgede budget kan UU frit disponere uden bestyrelsens forudgående godkendelse, hvorimod UU i alle andre forhold er underkastet bestyrelsens afgørelse.

§ 22. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i klubbens anliggender. Generalforsamlingen sammenkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer. Meddelelsen skal indeholde den fuldstændige dagsorden. En generalforsamling kan ikke tage bindende bestemmelse om spørgsmål, der ikke er på dagsordenen. Når en generalforsamling er lovligt varslet, er den beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Dog kan vedtægtsændringer kun vedtages, dersom 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde, og når mindst 3/4 af disse er for forslaget, eller på den nærmest følgende generalforsamling med simpelt stemmeflertal. Stemmeberettigede og valgbare er kun restancefri medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har været medlem 2 måneder. Børn op til 14 år kan dog være repræsenteret ved deres forældre. Dog skal formand og kasserer være myndige i formueretlig forstand. Stemmeretten kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. fremmødt. Skriftlig afstemning finder sted, når blot 1 af de tilstedeværende ønsker det.

§ 23. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgsformændene
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse
 6. Indkomne forslag (specificeret)
 7. Valg af formand (for 1 år)
 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
 9. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter (1 år)
 10. Valg af revisor (2 år)
 11. Valg af revisorsuppleant (1 år)
 12. Eventuelt

​Forslag, der ønskes behandlet under punkt 6, skal være formanden i hænde inden 1. februar.

§ 24. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 10 dages varsel, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal uopholdeligt indkaldes med samme varsel, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen - indeholdende dagsorden.

§ 25. Revisionen består af 2 revisorer, som vælges på skift hvert 2. år. Revisorerne har krav på at have regnskabet til gennemsyn i 14 dage. Revisorerne skal revidere det af kassereren udarbejdede regnskab og kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Revisionen skal være foretaget senest 30 dage efter regnskabets afslutning. Revisionen kan entrere med et professionelt revisionsfirma.

§ 26. Foreningen kan kun opløses, hvis følgende 3 punkter opfyldes.

 1. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
 2. Mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være tilstede
 3. Mindst 5/6 af de fremmødte er for opløsningen

eller:

Hvis punkt 1 og 3 er opfyldt, men ikke punkt 2, indkaldes til ny generalforsamling, som kan beslutte opløsningen alene ved opfyldelse af punkt 3.

§ 27. Vedtages foreningens opløsning, jvf. § 26, overdrages samtlige ejendele midlertidigt til Karlebo kommune, til der evt. senere er grundlag for at starte en tennisklub. Likvide aktiver indsættes på en konto i et pengeinstitut.

§ 28. Hvis intet andet er foreskrevet i foreningens vedtægter, er bestyrelsen - under ansvar for generalforsamlingen - bemyndiget til at træffe de fornødne beslutninger.​​​