En del af Øresund Tennis​

​GENERALFORSAMLING 2024

General forsamling Nivå Kokkedal tennisklub 3/3-24.

1. Johan Jensen blev valgt som dirigent. Johan kunne konstatere at formalia var overholdt i forbindelse med indkaldelse til Generalforsamlingen.

2. Helena Lytton står for Bestyrelsens beretning og som godkendes.

Helena gennemgik aktiviteterne for 2023, med arrangementer og turneringer. Herefter takkede Helena for nogle gode år i klubben og begrundede kort hendes ønske om at stoppe i klubben som formand.

3. Regnskabet fremlægges. Efter uddybende opklarende spørgsmål vedr. diverse budgetposter samt hvordan afregning/modregning vedr. Humlebæks træningsydelser sker, godkendes regnskab med opfordring til fremover at udarbejde et mere gennemsigtigt regnskab. Dette blev taget til efterretning.

4. Erik orienterer om status på padelbane og hel års bane projekt. Bl.a. er miljøloven skærpet hvilket har besværliggjort projektet. Det seneste der er sket er at der skal hyres ekstern bistand/rådgiver ind til at rådgive kommunen om etablering og muligheder i den forbindelse. Bestyrelsen vil fortsætte dialogen med kommunen og holde medlemmerne af klubben orienteret når der foreligger noget nyt i sagen.

5. Erik orienterer om tunerings holdene +60, +50 og +40 og resultater for 2023 samt planer for turneringshold i 2024.

4. Bestyrelsen har foreslået en mindre justering af kontingentet der reflekterer de øgede omkostninger samt inflation de senere år. Nye kontingent satser vedtages. På trods af at den store gruppe af pensionister ikke får løn forhøjelse, men blot generelt øgede omkostninger.

5. Budget for 2024 godkendes efter gennemgang.

6. Helene Lytton trækker sig vemodigt fra bestyrelsen.

Ny formand Niels Lund Christensen er valgt.

Kasserer Inger Garn fortsætter.

Søren Pind fortsætter som næstformand

Jens E. Pedersen fortsætter som bestyrelses medlem.

Erik Holmskov fortsætter som bestyrelses medlem.

Marianne Nøhr Petersen er valgt som nyt bestyrelses medlem.

Suppleanter til bestyrelsen blev valgt: Preben Jensen og Ole Årstoft

Revisorer Ole Årstoft genvalgt og Olga Nikroozi fortsætter ligeledes som revisor.

10. Evt.

Der skal findes 2 nye banekeeper da Susanne ikke ønsker at fortsætte.

Inger reklamerede for bambus sokker - der sælges fortsat.

Standerhejsning er fastsat til d. 21/4-24

Pia Jensen har desværre trukket sig som arrangør af kvinde tunering.

Niels og Erik fortsætter som holdkaptajner for +60, +50 og +40.

Jens E. Fortsætter som kok på onsdags hygge arrangementerne.

Søren fortsætter som træner med flittigt fremmøde til onsdag hygge.

Housekeeper holdet Susanne, Inger, Birgit mv. fortsætter.

General forsamlingen afsluttedes med brunch og reception for Helena.

Referent

Mette Helene Breede

Referater​