En del af Øresund Tennis​

​GENERALFORSAMLING

Nivå-Kokkedal Tennis og Padel klub

Generalforsamling i NKT,
Søndag den 5. marts 2023 kl. 11:00
Sted; NKT klubhus, Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal

Referat.

Formanden bød deltagerne på generalforsamlingen velkommen.

Der deltog 31 medlemmer i generalforsamlingen.

Peter Sæbye flytter, så vi skal sige farvel til Peter

Jens m.fl. har stået for morgenmad – tak for det.

 1. Valg af dirigent
Steen Navrbjerg blev foreslået og valgt. Steen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt (d. 12. februar) og dermed var beslutningsdygtig.
 1. Formandens beretning
Formandens beretning tog udgangspunkt i det forgangne år.

Standerhejsning var d. 14. april med en masse deltagere. Arrangementet gik fint og alle deltagere havde en dejlig dag.

Sidste år var vi 256 medlemmer i klubben. Der er jo sket en del med Corona, hvor vi fik en del flere medlemmer. Medlemstallet har ligget stabilt i perioden.

Bestyrelsen har kæmpet en del for at få etableret nye hybridbaner samt en padel-bane. Helena og Erik har haft dialog med kommunen. Vi har kørt processen igennem, således at der nu er en tidsramme for projektet her i 2023. Erik vil orientere mere herom under punkt 10 evt.

Samarbejde med Øresund Tennis og Fredensborg Tennisklub. Vi er godt tilfredse med samarbejdet. Der er tiltrådt ny formand i Øresund Tennis.

Det der er vigtigt er, at samarbejdet er baseret på gensidig tillid.

I forhold til samarbejdet med de 2 klubber fortsætter princippet med at man kun kan booke baner en dag frem på de andre klubbers baner.

Der spørges til nøgler og det forhold at der ikke låses når det er fremmede der benytter bane.

Formanden lægger undervejs i beretningen vægt på de sociale aktiviteter der er i klubben. Ikke mindst fremhæves Jens’s indsats som klubbens ”chef-kok” f.eks. i forbindelse med onsdagsarrangementerne, hvor mange veteraner nyder godt af dette. Det styrker tilknytningen til klubben. Også det Jens gjorde i forbindelse med Jespers bisættelse.

De arrangementer der er gået lidt i stå under Corona er vor julefest. Til det seneste jule arrangement, var der dog tilmeldt med max deltagere indenfor 24 timer. Formanden pointerer dog at alle er velkomne.

Nyt initiativ der er taget op i år – det er at Søren Pind er blevet træner med søndagstræning i sommerperioden. Arrangementet blev en kæmpe succes, hvor man fik spillet på tværs af aldre og evner.

Som alle de tidligere år har vi afholdt klubmesterskaber og med en stor fest som afslutning for mesterskaberne.

Med hensyn til klubhuset er formanden stolt af det team (Susanne, Birgit, Anette og Inger), der yder en fantastisk indsats for at der er rydeligt og velfungerende faciliteter.

Udover klubhuset – så har Michael og Erik sammen med flere medlemmer taget initiativ til at vi skulle holde arbejdsdag. Dette gjorde vi 10. april. Tak til dem der har bakket op til dette arrangement.

I har sikkert også bemærket at bane 3 er blevet omlagt til en normal bane. Det er noget klubbens medlemmer selv har stået for. Stor tak til de frivillige der har deltaget i denne opgave.

Formanden informerer herefter lidt om turneringsholdende. Et af holdende rykker op. Herudover har vi 2 indendørshold som Erik og Thomas står for. Det er 50+ der ligger nummer et og 40+ ligger nummer 2 i sin pulje.

Formanden takker for et godt år – det er fællesskab og sammenholdet der er klubbens største styrke (dna).

Herefter er der spørgsmål og kommentarer.

Der bliver spurgt til Padel etablering, som vil blive behandlet under evt.

Kommentar til medlemskaber, padel og firma medlemskaber. Formanden vil gerne styrke rammerne. Det er forhåbningen at helårsbaner kan styrke kontinuiteten. Der bliver også kommenteret på at få tiltrukket 60+ generationen, hvor Søren har gang i nogle nye initiativer.

Der en kommentar omkring at etablering af Padel baner, at dette vil kunne tiltrække nye og flere medlemmer. En anden kommentar går på at Padel aktiviteter har et højere støjniveau.

Dirigenten kommenterer at træning kræver kvalitet.

Formandsberetning blev godkendt enstemmig.

Beretning fra udvalgsformændene:

Ingen beretning under generalforsamlingen.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kassereren Peter Sæbye gennemgik regnskaber.

Indtægter er faldet lidt pga. medlemstal er faldet. Til gengæld er den ny aftale med Øresund ved at slå igennem. Vi har reduceret omkostninger til Øresund med den ny aftale – niveauet er gået fra ca. 300K til ca. 150K. De faste omkostninger til Øresund er kraftigt reduceret. Derfor har klubben et pænt overskud som er 80K bedre end budgetteret.

Tilskud fra FOG er gået til forskellige indkøb (kaffemaskiner, parasol, bænkesæt, løvblæser etc).

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål derefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 1. Indkomne forslag
  Ingen forslag til behandling.
 2. Forelæggelse af budget til godkendelse.
Kontingent for NKT er lagt på samme niveau som foregående år.

I budgettet er der penge til klubhus vedligehold, så der kan købes nyt køleskab, etc.

Præmier og gaver er justeret lidt.

Fester er nedjusteret lidt.

Revisor (Ole) synes det er fint. Overordnet spørgsmål vedr. opsparing, er det for at kunne betale en padelbane nr 2.? Erik kommer ind på dette senere.

Der er spørgsmål til hvervekampagne på 12K – der er ikke planlagt nogen speciel aktivitet. Søren nævner dog en hvervekampagne, hvor vi skal anvende trænere som vil koste lidt.

Der er forespørgsel fra senior idræt på at leje baner. Det er bestyrelsen positivt stemt for så længe der er baner nok.

Der er spørgsmål vedr. tilskud til trænere – Peter oplyser at disse tilskud er baseret på mængder fra foregående år. Beløbet vil derfor forventeligt falde næste år.

Der er sat 20K af til fester og arrangementer.

Budgettet blev godkendt enstemmigt.

 1. Valg af formand (for 1 år)
  Kasserer og formand må ikke gå samtidigt. Helena Lytton er derfor genvalgt.
 2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  Peter Sæbye trækker sig.
  Inger modtager valg som ny kasserer (for 2 år).
Niels Lund Christensen genvalgt (for 1 år)
Erik Holmskov valgt (for 1 år)

Søren genvalgt (for 2 år)

Jens genvalgt (for 2 år)

 1. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter (1 år)
  Preben Jensen blev valgt
Bjarne Rohd blev valgt
 1. Valg af revisor (2 år)
  Susanne genopstiller ikke
Ole Aarstoft genvalgt (for 1 år)

Olga stiller op som revisor nr 2 (for 2 år)

10.​Eventuelt

Der er bevilget 2 hybridbaner og 1 padel bane.

Der er flere årsager til at det er en vanskelig proces. Beliggenhed og fredning. For hurtigt at komme i gang er etableringen valgt via de eksisterende baner. Padel bane 2 vil ligge ved siden af nr. 6, ved det grønne område der så skal etableres.

Vi har søgt kommunen om lidt flere baner end de 3. I forbindelse med Corona så har aktiviteterne ligget stille i over et år – pga corona og prisstigninger.

Kommunen har undskyldt forsinkelserne, men har nu prioriteret aktiviteten.

Det har været en stor hjælp at vi medfinansierer banerne. Der er indhentet tilbud på etablering af baner, disse tilbud er så blevet ajourført pga forsinkelserne.

Kommunen har været forbi banerne og grave, da man ikke havde tegninger over rørlægning (drænrør).

Der skal laves test af banetyperne af hensyn til miljø dokumentation (lab test). Kommunen er selv ved at få lavet test vedr. padel banen.

Herefter skulle kommunen kunne være klar til at beslutte sig endeligt for projektet. Erik tør ikke love hvornår vi kan komme i gang, da vi afventer beslutning fra kommunen.

Udover banerne kommer der også lys (på 4 og 5 samt padelbane) – det har kommunen indhentet tilbud på.

Tidsrammen for etablering af baner er 3-4 uger når entrepenøren er gået i gang.

I forhold til lys på banerne – er opfordringen at kigge det ordentligt igennem, så løsningen bliver rigtig god.

Tanken er at padel banerne bliver aflåst, så det sikrer, at man ikke kan komme tilfældigt forbi, eller af hensyn til hærværk.

Jens fortæller at vi fortsætter med Drop-in ligesom foregående år. Det starter d. 26. april som vil være første gang. Der vil endvidere blive holdt fernisering med gratis udskænkning.

Hvornår er der standerhejsning? – vi håber på d. 16. april, men det afhænger af klargøringen, som ikke endnu er fastlagt.

Der er kommentarer til unge mennesker der sviner på terrasserne. Formanden oplyser at der faktisk patruljeres i området. Vi kan nok ikke gøre noget ved svineriet. Det bedste er nok at forsøge at ignorere det. Der har også tidligere år været hærværk på banerne – det er dog ikke set i 2022.

Der stilles forslag om anskaffelse af muse- ”fjerner”, der virker med ultralyd. Dette vil bestyrelsen følge op på.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Nivå-Kokkedal Tennis og Padel klub​

Generalforsamling i NKT,​Søndag den 20. marts 2022 kl. 10:00​Sted; NKT klubhus, Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal​​

Referat.​

Der deltog 29 medlemmer i generalforsamlingen.​

 1. Valg af dirigent​

John Resting blev foreslået og valgt. John konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og dermed var beslutningsdygtig.​
 1. Formandens beretning​

Formanden har den skriftlig – og indsat her​

”Tennissæsonens start 2021.​

Standerhejsning i solskin som altid og en formand på krykker. Så er vi i gangJ​

Det har man også set igen og igen, der mener jeg begge dele.​

Sæsonstart blev den 18. april i selskab med borgmesteren, hvor selve turneringen blev afholdt senere på året grundet nedlukningen.​

Tennisbanerne blev taget i brug og dette varede indtil langt ind i november. Nattefrosten svigtede hvilket gav rekordår ift. Sæsonens længde. ​

Sociale aktiviteter i Klubben​

Drop in​

Onsdag den 21. april startede vi drop in og kom i gang med udendørsaktiviteterne. Klubhuset var lukket grundet nedlukning og vi fik først åbnet op for huset i maj måned.​

Generalforsamling ​

Blev afholdt en ganske almindelig tirsdag sommeraften den 6 juli 2021 og det blev holdt frivilligt udenfor i det fri grundet det smukke sommervejr.​

Sankt Hans ​

Blev afholdt på dagen den 23. juni med et kæmpe arrangement som Dana Minbaeva havde arrangeret med tennis, drinks og middag​

Klubfesten/klubmesterskaberne​

Klubmesterskaberne blev afholdt 18.september med masser af tilskuer, godt vejr og traditionen tro med pølser på grillen. Klubmestrene blev fejret og hyldet yderligere om aftenen.​

Festlighederne var arrangeret af Pia og Lis som var fantastiske værter. Vidunderlig hjemmelavet mad samt underholdning i topklasse fra Dana, Olga og Anne Marie.​

Baner og Anlæg​

Susanne Vesterskov har endnu et år holdt bannerne fri for ukrudt. De smukkeste tennisbaner jeg har set ”måske ” i hele Danmark. ​

Drengene i bestyrelsen har tromlet bannerne. Igen og igen har de gjort et flot stykke arbejde. ​

Vores egen Lillian som har stået for blomsterne, har rigtig meget at se til med familien så Lillian har valgt at stoppe. VI er derfor på udkig efter nye grønne fingre.​

Klubhuset​

Pigerne Susanne Vesterskov, Birgit Markfoged samt Susanne Stensballe fik sørget for små opdateringer i huset. Derudover har de malet, sat akustiske plader op i loftet og har været ude og shoppe møbler. Indtil videre super flot og de forsætter fornyelserne løbende. ​

​Indendørs Drop In​

7 oktober blev startskuddet til drop in indendørs i HIC hvor medlemmerne fra Øresundtennis, FTK og NKT mødtes til 2 timers tennisspil hver torsdag.​

Samarbejde med Øresundtennis og FTK ​

Vi har forlænget samarbejdet med øresundtennis for de kommende år. Dette gælder også banemæssigt, hvor vi stadig kan booke 1 dag frem hos hinanden både i FTK og Øresundtennis. Der vil stadig være ”fortrinsret” for egne medlemmer i vor klub.​

Lodtrækning.​

Vi var værter til ”lodtrækning om banetider ” i august måned. Vi har talt om at fremgangsmåden SKAL gøres mere enkelt selvom det er hyggeligt at mødes og være samlet.​

Indendørs med hallen er alt som det plejer i fællesskab alle tre klubber i mellem, og her kan man booke uafhængigt at klubtilhørsforhold på kryds og tværs, og der er fælles drop in for seniorer m.v. ​

Helårstennisbaner og padel​

Den 8. december var Erik Holmskov og jeg til foretræde hos fritid og -idrætsudvalget i kommunen. ​

Vi gik i byen med Ønsket om:​

at vores forening kan tilbyde tennis og padel alle årets måneder. Bruge de forbedrede faciliteter til at tiltrække nye målgrupper og nye tilflyttere. Få endnu flere unge og ældre i Nivå- Kokkedal og omegn til at dyrke sport. ​

Udvalget:​

Besluttede efterfølgende at de ville sende sagsfremstillingen videre til økonomiudvalget med det forbehold at tennisklubbens egenfinansiering blev inddraget.​

Vi var ambitiøse med vores ansøgning og ansøgte om 4 helårsbaner og 2 padelbaner - alle med lys.​

Den 24. januar vedtog byrådet2 helårsbaner og 1padelbane alle med lys.​

Det næste skridt er kommunens tilbagemelding om tidsrammen for projektet. ​

Forhåbentlig i efteråret.​

Tak for et dejligt år og endnu engang vil jeg sige at Fællesskabet og sammenholdet i vores klub er vores største styrke. ​

Tak for ordet. ”​

Der var et par spørgsmål til beretningen om de nye helårsbaner og padelbanen. Det er planen at helårsbaner kommer til at ligge på banerne 4 og 5, padelbanen bliver placeret på 6. Hvilken type helårsbaner vi får ved vi ikke endnu. Der bliver lavet et udbud fra kommenen.​

Formandsberetning blev godkendt enstemmig.​

Beretning fra udvalgsformændene:​

Seniorudvalget ved Jens E Pedersen. Der blev gennemført dropin fra 21. april med fællesspisning. Der deltager normalt 16-20 stykker, ofte lidt flere til fællesspisningen. Ofte medlemmer, som er skadet og gerne vil holde kontakt til de sociale liv i klubben. Drop in starter i 2022 den 20. april kl. 18.00 og med spisning.​

WEB-udvalget ved Søren Pind. Der er udsendt 22 nyhedsbreve, som bliver åbnet 45-72 % af modtagerne, hvilket er meget pænt. Der er 8863 besøgende på vores hjemmeside. Har man noget, som man gerne vil have på hjemmesiden eller med i et nyhedsbrev eller opslag på Facebook, så send det til Søren.​

Turneringsudvalget også Søren: Prøver at få tilmeldingerne ud tidligere og vil gerne oprette en gruppe 70+. Vi arbejder på et træningskursus for medlemmer slutningen af april eller begyndelsen af maj.​

 1. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse​

Kassereren Peter Sæbye gennemgik regnskabet. ​

Der var et par uddybende spørgsmål derefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.​

 1. Indkomne forslag​Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse så vores satser følger de øvrige klubber i Øresund samarbejdet. Juniorkontingent stiger kr. 15 til kr. 665. Ungsenior (18-25 år) stiger kr. 20 til kr. 910. Senior med kr. 25 til kr. 1.100. Senior dagsmedlem med kr. 15 til kr. 715. Familiemedlemskab(2 voksne og 2 børn på samme bopæl) med kr. 60 til kr. 2.760. Passiv medlemskab med kr. 5 til kr. 205.​

Kontingentforhøjelserne blev vedtaget. ​

Der var ingen andre indkommende forslag.​

 1. Forelæggelse af budget til godkendelse.​

Budgettet blev godkendt enstemmigt.​
 1. Valg af formand (for 1 år)​Helena Lytton genvalgt.​

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer​Peter Sæbye genvalgt (for 2 år)​Niels Lund Christensen genvalgt (for 2 år)​Erik Holmskov valgt (for 1 år)​

 1. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter (1 år)​Bjarne Birkehøj Rohdog Anne Marie Dalsager blev valgt​

 1. Valg af revisor (2 år)​Ole Aarstoft genvalgt​

Eventuelt​

Vedrørende vedligeholdelse af baner og teknisk udstyr. Det står kommunen for, er der fejl og mangler skal det indberettes til kommunen.​

Ved sæsonstart gennemgår vi baner og indberet manglerne til kommunen. Der blev foreslået, at nogen i klubben fik et banevedligeholdelseskursus, så vi kunne reparere mindre fejl selv f.eks. løse linjer.​

Det er ofte påpeget, at klubben også har et stort socialt engagement. Jørgen A påpegede det på baggrund af den måde mr. Social og klubben havde handlet ved Jespers død og bisættelse. Jespers familie var meget taknemlige for vores initiativer.​

Dirigenten takkede for god ro og orden.​

​Referent Jens E. Pedersen ​

Referater​