En del af Øresund Tennis​

​GENERALFORSAMLING

 Referat fra Generalforsamling i Nivå-Kokkedal Tennisklub søndag den 10. marts 2019

Ad 1: Valg af dirigent og referent

John Resting blev valgt som dirigent og Grete Stener Eriksen som referent

Ad 2: Formandens beretning

Helena Lytton har været klubbens formand siden november 2018, hvor hun blev valgt ved en ekstraordinær generalforsamling.

Hun nævnte den gode trivsel i klubben, ca. 80% kommer pga. det sociale og 20% kommer for at blive bedre til at spille tennis.

Over 2 år har vi desværre mistet 92 medlemmer – pr. 31. dec. var vi 283 medlemmer og til sammenligning var vi i 2016 375 medlemmer. Der er ca. 49 medlemmer under 18!

Samarbejdet med Øresund Tennis forløber godt. Vores aftale med Humlebæk er blevet forlænget uændret på de samme betingelser som tidligere bortset fra en månedlig stigning i betalingen på kr. 500. Helena henstillede til os, at vi skulle følge med på Øresund Tennis’ FB side, hvor der er mange arrangementer. De har også en god træner Carsten Kraghede.

Som tidligere er det svært at få frivillige til klubbens gøremål, men det skal dog nævnes, at:

Pia Jensen og Lis Jurlander vil stå for det spiselige i forbindelse med åbningsturnering, herre- og kvindeturnering samt klubfest, hvad vi er meget lykkelige for.

Jens Per Nielsen påtager sig onsdags drop-in

Bjarne Roed har meldt sig som ”banedirektør”, dvs. stå for banernes vedligeholdelse. Det er MEGET vigtigt, at banerne bliver tromlet i de første 3 uger af sæsonen.

Klubhuset mangler lidt i finish, og derfor vil Bjarne Roed, som er ansat i Røde Kors holde øje med, hvad der kommer af egnede sofaer (en stor hjørnelædersofa). Jens Per Nielsen vil udsmykke lokalet med sine smukke fotografier.

Der skal bygges et nyt skur, som skal vende ud mod banerne, og dette projekt vil Peter Sæbye stå for.

Ad 3: Beretning fra udvalgsformændene

Søren Pind Webmaster

Charlotte Vendelbo Schrøder er ansvarlig for juniorer, Øresund Tennis og træning

Flemming Stener Eriksen turneringsansvarlig

4 turneringshold er tilmeldt:

40+ Holdkaptajn Erik Holmskov

50+ Holdkaptajn Niels Lund Christensen

Golden Age ( 60+) Holdkaptajn Lars Pallesen

70+ Holdkaptajn Vagn Ludvigsen

Finn Hjarding og Søren Pind arrangerer Herreturneringen

Pia Jensen arrangerer kvindeturneringen

May-Britt Brandt arrangerer Nord/Syd-turnering

4 turneringshold:

40+ Holdkaptajn Erik Holmskov

50+ Holdkaptajn Niels Lund Christensen

60+ Golden Age Holdkaptajn Lars Pallesen

70+ Veteran Holdkaptajn Vagn Ludvigsen

Der skal gøres noget for de nye 65+ årige; det er f.eks. ikke let at deltage i en onsdagsturnering, når man er helt ny og måske ikke har spillet tennis i rigtig mange år. Og så skal der gøres noget for børnene; når undervisningen er ovre, sker der ikke mere for dem i klubben, og det synes mange er kedeligt, der mangler noget ”aftertennis” for dem. Charlotte vil lægge hovedet i blød ang. disse lidt større børn. Susanne Stensballe sagde, at vi også skal tage fat på de helt små børn (bedsteforældreordning).

Ad 4 og 5: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse, da Fredensborg-Humlebæk forhøjer deres satser. Hvorfor skal kontingentet hæves, når klubben har så mange penge? Jo, vi har en aftale om, at vi følger Humlebæk og Fredensborgs satser, fordi der ikke må være priskonkurrence imellem os.

Overskud på kr. 16.121

Væsentligste afvigelser i forhold til budgettet

Udgifter:

Fester/arrangementer kr. 25.685 mod budgetteret kr. 7.000

Klubhus kr. 39.784 mod budgetteret kr. 20.000

Indtægter:

Sponsorater kr. 32.450 mod budgetteret kr. 4.500

Klubben anskaffer sig et dankort, som administreres af kassereren.

Transportudgifter 2018 kr. 8.745,- Jørk ville have betalt sin kørsel, da han ofte indhentede f.eks. sponsorater til klubben. Der er ikke budgetteret med transportudgifter i 2019.

Bestyrelsen betaler kontingent, men modtager ”blyantspenge!”

Til næste år bør der i regnskabet for 2019 være en kolonne mere, som hedder ”Budget 2019”. Det er vigtigt, at man kan sammenligne det realiserede med det budgetterede. Det er bogholderen, som laver regnskabet, og bestyrelsen, som godkender det.

Regnskabet og budgettet blev vedtaget.

Ad 6: Ingen indkomne forslag

Ad 7: Forelæggelse af budget til godkendelse

Godkendt.

Ad 8: Valg af formand (1 år)

Helena valgt med akklamation.

Ad 9: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 år)

Flemming Stener Eriksen

Søren Pind

Charlotte Vendelbo Schrøder

Niels Lund Christensen

Peter Sæbye, kasserer

Ad 10: Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter (1 år)

Poul Thye

Bjarne Roed

Jens Per Nielsen

Ad 11: Valg af revisorer (2 år)

Susanne Svømmekjær

Susanne Stensballe (da Flemming Sorth flytter til Bornholm)

Ad 12: Valg af revisorsuppleant (1 år)

Knud Højlund Christensen

Ad 13: Eventuelt

Kommunen har været hos os for at se på området – der er planer om at anlægge en hundepark, som forhåbentlig bliver placeret i forbindelse med fodboldbanen. Kommunen har reserveret plads til en ekstra tennisbane i forlængelse af banerne 6-8, så det er meget positivt.

HUSK Standerhejsning den 28. april og Tennissportens Dag den 4. maj (hjælpere søges)

Sjællandsmesterskaberne skal i år afholdes hos os den 15. – 16. juni 2019.

Helena afsluttede og takkede for god ro og orden !

16. marts 2019 Grete Stener Eriksen

Referater​