En del af Øresund Tennis​

Referat fra Generalforsamling 2021

​​

​​Generalforsamling i NKT

Tirsdag den 6. juli 2021 kl. 17.00

Referat: 20 deltagere

Dagsorden:

1.​Valg af dirigent

John R blev valgt. John konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

2.​Formandens beretning

Formandens skrevne beretning kommer på hjemmesiden, når hun kommer tilbage fra ferie.

Beretning fra udvalgsformændene.

Jens fortalte om Drop In, som i år lidt større tilslutning i sidste år. Der kommet flere nye til, som er blevet godt modtaget. Fællesspisningen fungerer godt, der kommer mange og spiser og hjælper med tilberedningen og afrydningen. Flere ukampdygtige kommer for fortsat at være en del af fællesskabet.

Der blev nedsat et udvalg til indretning af klubhuset. Susanne S, Susanne V. og Birgit.

3.​Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet blev godkendt

4.​Indkomne forslag

-​Foreningen bruger op til 300.000 kr. af egenkapitalen anlæg af helårsbaner:

Erik fremlagde foreningens forslag om at få anlagt helårsbaner og padelbaner. Vi sigter mod 2 af hver. De 300.000 kr. rækker ikke, men kan måske hjælpe til, at kommunen vil skyde de sidste penge i. Et tilbud lyder på 1.4 mio. kr.

Formålet med de nye baner er at øge udendørssæsonen og få padelbaner, som kan både fastholde og tiltrække medlemmer.

Der er aftalt møde med kommunen herom til efteråret og de har afsat nogle penge til det.

Generalforsamlingen godkendte forslaget, dog skal der holdes en ekstra generalforsamling, når der forelægger yderlige oplysninger. Bl.a. om placering af banerne.

-​Forbedring af akustikken i klubhuset.

Der var stillet forslag om forbedring af akustikken i klubhuset, den er meget dårligt. Vi skriver til kommunen om de vil finansiere det. Ellers udarbejder Jens E et forslag til forbedringerne. Det vurderes at kunne gøres for mindre end 10.000 kr.

5.​Forelæggelse af budget til godkendelse.

Budgettet indeholder ikke de 300.000 kr. til etablering af udedørs- og padelbaner.

Budgettet blev godkendt.

6.​Valg af formand (for 1 år)

Helena blev genvalgt

7.​Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

Søren Pind og Jens E blev genvalgt

8.​Valg af 2 bestyrelses suppleanter (for 1 år)

1.​Jens Per og 2. Erik H blev valgt.

9.​Valg af revisor for 2 år

Susanne Stensballe blev genvalgt

Nyvalg til Ole Aarstoft

10.​Eventuelt

Der bliver ikke ryddet ordentligt op eftertræningen. Helena giver trænerne besked.

Den 8. august er der lodtrækning til banerne i hallen for vinteren. Det er kl. 15.00 og foregår vores klubhus. Der kommer snarest et nyhedsbrev om detaljer. Det blev påpeget, at det var lidt sent.

Det burde udsættes til næste år, men det kan vi ikke selv bestemme, da det foregår i samarbejde med Fredensborg og Øresund.

Referent Jens E Pedersen