​En del af Øresund Tennis

Referater fra generalforsamlinger​

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag den 26. november 2018 kl. 19.00 i Nivå-Kokkedal Tennisklub, Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal.

Efter velkomst af Helena Lytton med servering af gløgg og æbleskiver blev den udsendte dagsordenen fulgt med:

1.Valgt af dirigent ( Finn Hjarding)

2.Valg af 2 stemmetællere som konstaterede at der var 35 fremmødte

stemmeberettigede til GF.

3.Man gik derefter direkte over til afstemning
om valget af ny formand idet Jørk Hoffmann ønskede at fratræde posten
Næstformand Helena Lytton opstillede som kandidat til formandsposten
og blev med samtlige stemmer valgt til den første kvindelige formand i klubbens historie.

​​​​

Referat fra generalforsamlingen i Nivå-Kokkedal Tennisklub den 11. marts 2018.

35 personer deltog i generalforsamlingen.

Ad 1. Flemming Sorth blev valgt som dirigent

Ad 2. Formanden nævnte, at der har været medlemstilbagegang gennem flere år, og det var der generelt i alle klubber. De, der har meldt sig ud, er imidlertid ikke gået pga. utilfredshed med klubben, viste en rundspørge til samtlige udmeldte medlemmer. Bestyrelsen gennemførte derfor en større hvervekampagne, som skaffede en række nye medlemmer.

Hjemmesiden var fuldstændig gået i stå, så det er der nu rettet op på, og fremover vil der blive fokuseret mere på Facebook.

Banerne og klubhuset har også fået en overhaling.

ØT-aftalen er blevet genforhandlet, og vi sparer et stort udgiftsbeløb, se budget 2018.

For at klubben skal kunne leve op til de ønskede standarder, er det nødvendigt med flere frivillige kræfter, og det tilstræbes at nedsætte diverse ad hoc udvalg.

Ad 4. Økonomien er udfordret og trods sponsorater på større beløb og tilskud fra kommunen på et tilfredsstillende beløb, lykkedes det blot at opnå et overskud på 1.486 kr. Ud over medlemstilbagegangen ØT-aftalen, som har været uforholdsmæssig dyr, idet vi har betalt meget kr. for træning, se resultat 2017. Dette skal sammenholdes med, at kontingent- og træningsindtægterne udgjorde tilsammen 271.179 kr.

Ad 5. Budgettet forudsætter uændrede kontingentindtægter, idet der er planlagt en hvervekampagne til 18.000 kr. (7.000 kr. er efterslæb fra 2017).

Medlems- og aktivitetstilskuddet fra Fredensborg Kommune falder med knapt 25.000 kr. Beløbet er baseret på medlemstal og trænerudgifter i 2016.

Vi har indgået en fordelagtig sponsoraftale med HEAD, hvorfor udgifterne til materiel og bolde er budgetteret væsentligt lavere end i 2017, se budget 2018.

Bestyrelsen vil indføre mere egenbetaling i forbindelse med turneringer, så udgifterne reduceres med ca. 12.500 kr.

Sponsorater forventes at være på samme niveau som i 2017.

Alt i alt forventes et positivt resultat på 14.000 kr. i 2018.

Afslutningsvis orienterede formanden om, at bestyrelsen vurderede, at det var hensigtsmæssigt at opgradere klubhus og udendørsarealer, og i den forbindelse ønskede man at få fuldmagt til at bruge af de kr. 50.000, som tidligere er henlagt til forbedringer af klubhuset. På mødet var der en positiv stemning for forslaget, men eftersom der kunne herske tvivl om, hvorvidt alle medlemmer havde bemærket, at budgettet indeholdt den ovennævnte henlæggelse, blev det besluttet at præcisere dette ved en ekstraordinær generalforsamling.

Ad. 6. Generalforsamlingen vedtog at hæve juniorkontingentet fra kr. 550 til kr. 600 og familiemedlemskabet fra kr. 2.400 til kr.2.450.

Ad 7. Jørk Hoffmann blev genvalgt som formand

Ad 8. Søren Pind er valgt for 2 år

Flemming Stener Eriksen er valgt for 2 år

Helena Lytton blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

Charlotte Vendelbo Schrøder blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

Ad 9. Poul Thye og Peter Sæbye blev valgt som nye bestyrelsessuppleanter

Ad 10. Flemming Sorth blev genvalgt som revisor

Susanne Stensballe blev valgt som revisorsuppleant

Ad 11. Jørgen Assenholt og Suzanne Løth roste formanden for hans store engagement i klubben.

Peter Hesch udtrykte ønske om at læse ØT-aftalen, så den vil blive fremlagt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

​​

Referat fra generalforsamling februar 2014 - læs her

​Referat fra generalforsamling marts 2015 - læs her

Referat fra generalforsamling marts 2016 -  Læs her

Referat fra generalforsamling marts 2018- læs her

Nivå-Kokkedal Tennisklub      |      Græstedgårdsvej 1        |      2980 Kokkedal       |       Tlf: 27 89 55 10  |      E-mail: formand@nktennis.dk